fredag, oktober 31, 2008

M


Det er Halloween og i kveld planlegger jeg å se M fra 1931.
M er en tysk krim thriller som omhandler en barnemorder. Dette er muligens den første filmen som tar for seg seriemordere. Seriemorderen Hans Beckert blir spilt av selveste Peter Lorre. Peter Lorre var jødisk og filmen ble brukt av nazistene som bevis at jødene var kriminelle.
Hvis du ikke har noen skrekkfilmer klare for i kveld av en eller annen grunn kan du se M gratis her.

Read More...

Vitnepsykologi - Pålitelighet og troverdighet i dagligliv og rettssal
Vi har lært å være skeptiske til anekdotisk bevisførsel. Vitnepsykologi av Svein Magnussen handler om hvorfor vi bør være det. Hva menes så med ”vitnepsykologi”?

Vitnepsykologi [...] handler om oss som vitner til og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, det handler om hvordan vi observerer og fortolker hendelser og hvordan vi senere gjenforteller disse, om hvordan vi bedømmer andre menneskers ansiktsuttrykk, utsagn og handlinger, og om hvordan vi selv regulerer løgn og sannferdighet i omgang med andre.

Som man kunne forvente, kommer det til å handle mye om vitnepsykologiens anvendelse i forbindelse med kriminalsaker. Mesteparten av materialet er imidlertid direkte overførbart til temaer som opptar skeptikere. Både innen vitenskaplig forskning og rettslig etterforskning er vi opptatt av å finne ut hva som er sant. Mye av det vi finner i kategorien pseudovitenskap og annen overtro baserer seg primært eller utelukkende på anekdoter og vitneutsagn.

Slik undertittelen antyder, er skillet mellom pålitelighet og troverdighet et viktig tema i boken. Under troverdighet forstås noe slikt som ærlighet eller oppriktighet - kort sagt: at man ikke bevisst lyver. Vi har imidlertid lett for å tenke at dersom et vitne er en ærlig og sannferdig person, må vedkommende også ha oppfattet og husket situasjonen korrekt, hvilket er det vi her mener med pålitelighet. Som jeg skrev i et tidligere innlegg:

Nå er løgn så avgjort en mulighet som ikke kan utelukkes á priori, men det er ikke gitt at folk snakker sant bare fordi de ikke lyver. Minst like sannsynlig er det at de simpelthen tar oppriktig feil. Vi kan aldri stole helt på andre av nøyaktig samme grunn som vi ikke kan stole helt på oss selv. Strengt tatt finnes det ikke noe slikt som ”pålitelige vitner” i det hele tatt, slik en rekke justismord har vist.

Apropos justismord kan Magnussen fortelle at:

I en gjennomgang av 205 rettssaker fra USA der den tiltalte etter all sannsynlighet var uskyldig dømt, var hovedårsaken i 100 av tilfellene at øyenvitner hadde identifisert feil person [...]. Nyere studier basert på DNA-bevis gir vitners feilidentifisering skylden for over 80 prosent av saker der uskyldige er dømt - også til døden.

Som et eksempel på hvor galt det kan gå, beretter Magnussen om en episode fra Frankrike i 1796 der en postvogn ble ranet av 5 menn. Til slutt var intet mindre enn 13 mistenkte identifisert, og 7 henrettet (!) på grunnlag av skråsikre vitneutsagn. Det tragiske er at mens vitneutsagn alminnelig regnes som den minst pålitelige av alle former for bevis blant forskere, er det ofte den bevisformen som virker mest overbevisende på dommere og jurymedlemmer. Anekdoter har sterk emosjonell appell. Spesielt personer som selv har vært offer for en forbrytelse nyter gjerne stor sympati, ingen har mer interesse av at riktig gjerningsmann blir tatt og følgelig mindre motiv for å utpeke feil person. Men verken de beste hensikter eller absolutt subjektiv sikkerhet er noen garanti mot å ta horribelt feil.

En mulig feilkilde er at personen ikke har oppfattet situasjonen korrekt i utgangspunktet. Sanseinntrykk er ofte tvetydige og involverer en hel del tolkning som tildels kan være ekstremt subjektiv og upålitelig. Selv enkle observasjoner inneholder som regel langt mer informasjon enn hjernen har kapasitet til å prosessere. Hjernen er derfor avhengig av å single ut deler av informasjonen som relevant og se bort fra resten:

Denne seleksjonen er delvis styrt av eksterne faktorer, av hva som er oppmerksomhetsfangende faktorer ved omgivelsene. [...] Men seleksjonen av informasjon i en kognitivt overbelastet situasjon er også styrt av psykologiske faktorer, av egenskaper ved personen som observerer. Det handler både om den følelsesmessige tilstanden, og om eksplisitte og implisitte forventninger til hva som skal skje. Psykologer kaller slike forventninger kognitive skjemaer. Kognitive skjemaer er en slags hypoteser eller kart over verden basert på tidligere erfaring, og disse hypotesene eller mentale kart over verden styrer hva hjernen velger av informasjon og hvordan den fortolkes og senere huskes.

Dette er et økonomisk prinsipp som utvilsomt tjener oss vel i hverdagen, men mekanismen kan slå feil. Som eksempel på hvordan dette kan skje, nevner Magnussen en episode fra oktober 1981 da en russisk ubåt gikk på grunn utenfor Karlskrona i den svenske skjærgården. I de neste ukene strømmet det inn øyenvitneskildringer om ubåtobservasjoner langs norskekysten - ofte bevitnet av flere edru og nøkterne personer samtidig, men på tross av storstilte søk fra marinen ble ingen av observasjonene verifisert (og det virker rimelig å anta at russerne ville holde en lav profil etter en slik flause):
Men grunnstøtingen i Karlskrona aktiviserte ubåt-i-våre-farvann-skjemaet i Skandinavia, og beredte grunnen for skjema-bekreftende observasjoner. Når så informasjonen var uklar - det kunne være mørkt med usikker avstand - er det ikke så underlig at flytende stokker og andre gjenstander ble til periskoper eller til hele ubåter.

Her har vi trolig også mye av forklaringen på observasjoner av flyvende tallerkener og Loch Ness-monsteret etc. Et forbilledlig historisk eksempel hvor fasiten er kjent, er Percival Lowell's angivelige observasjoner av kanaler på Mars.

Det er selvsagt én ting å observere situasjonen rett i utgangspunktet: Noe helt annet er hvordan man husker den i ettertid. Magnussen tar et oppgjør med ideen om at hukommelsen er som et videoopptak av det som objektivt skjedde mens det å hente frem et minne fra hukommelsen er analogt med å spole tilbake filmen. Faktum er snarere at minner er rekonstruksjoner som kan slå feil på en rekke ulike måter. En vanlig feil er å forveksle kilden til et minne. Vi snakker i da om feilattribusjon:

Det er ikke uvanlig at vi husker riktig person og sted, men tar feil av tidspunktene, eller at vi husker riktig hendelse men feil tidspunkt og kanskje feil person, og verst at vi forveksler personer.

Minner påvirkes også i høyeste grad av informasjon vi har mottatt fra eksterne kilder, enten det er andre personer, massemediene eller bilder. Når vi inkorporerer villedende informasjon utenfra i vår egen hukommelse, snakker vi om suggestibilitet. Slik vi kjenner fra en rekke pseudovitenskaper, skal det nesten ingenting til å legge inn en ubevisst bias i forskningsprosedyrene. I forbindelse med kriminaletterforskninger ser vi dette bl.a. ved en klassisk personkonfrontasjon der vitnet skal peke ut den skyldige blant en rekke statister. At en slik personkonfrontasjon i det hele tatt finner sted skaper en forventning om at politiet har den skyldige. En annen svakhet med prosedyren er muligheten for å benytte eksklusjonsmetoden og utpeke den som likner mest. Og faren er ikke bare hypotetisk. Slik Magnussen skriver, ville det ikke vært noe stort problem dersom de som ikke husket riktig ville avstå fra å utpeke noen, men skremmende ofte foretar vitnet en positiv identifikasjon selv når den mistenkte ikke er tilstede i konfrontasjonen.

Slik bl.a. Elizabeth Loftus har vist, er det sågar mulig å plante minner av hendelser som aldri har funnet sted i hukommelsen ved hjelp av ledende spørsmål og andre sterkt suggestive teknikker som f.eks. hypnose. I ekstreme tilfeller kan en uskyldig mistenkt sågar begynne å tro han har begått forbrytelsen og tilstå for senere å bli frifunnet av DNA-bevis eller en tilståelse fra den virkelige gjerningsmannen. Mange av de groveste rettsskandalene vi kjenner til har nettopp vært saker hvor bruken av suggestive forhørsmetoder har løpt løpsk - ofte styrt av forutinntatte mistanker fra politi og forhørsapparat. Magnussen presiserer at enkelte ledende spørsmål ikke er problemet. Et virkelig suggestivt intervju kjennetegnes ved:
 • Ulike former for overtalelse eller press for å gi et bestemt svar. Dette kan omfatte ulike former for sanksjoner som å nekte vitnet hvile, misbilligelse for å gi et annet svar enn det intervjueren er ute etter, samt ros og løfter om belønning for å gi intervjueren det svaret han vil ha.
 • Konformitetspress som når et barn får høre at alle de andre barna allerede har forklart seg slik intervjueren ønsker samt antydninger om at intervjueren allerede vet hva som skjedde og kan bevise det.
 • At spørsmål gjentas selv om vitnet allerede har svart på dem, for på denne måten å antyde at intervjueren ikke er fornøyd med svaret.
Fra det pseudovitenskaplige området kjenner vi bl.a. til fenomenet i forbindelse med fremkalte minner om UFO-bortføringer og tidligere liv. I motsetning til hva Freud har lært oss å tenke, er det liten eller ingen dekning for at traumatiske minner fortrenges fra hukommelsen, og kan hentes frem på nytt ved hjelp av terapi. Problemet er ofte tvert imot at slike minner sitter spesielt godt, og stadig trenger seg frem slik at personen aldri får lagt hendelsen bak seg. Hvis forskningen har lært oss noe, er det at minner svekkes med tiden, og det går imot alt vi har lært å hevde at minner blir mer pålitelige over tid.

En tredje feilkilde er kjent som kognitiv redigering, og kjennetegnes ved at "hukommelsen for hva som tidligere har hendt, tilpasses den nåværende kunnskap, og nåværende holdninger og følelser": Når vi allerede vet at en person er mistenkt for et mord, er det f.eks. lett å tolke alt vedkommende sa og gjorde rundt drapstidspunktet som mistenkelig, selv om man ikke reagerte på det der og da.

Vi ser med andre ord at troverdige personer ikke trenger å være pålitelige vitner. Men det er selvsagt ikke alltid personen er troverdig. Undersøkelser viser at vi alle lyver mer eller mindre hver dag. De fleste slike løgner er selvsagt harmløse eller sågar nødvendige for å kunne fungere sosialt ("hvite løgner"). I rettslig og vitenskaplig kontekst er løgn derimot er alvorlig problem. Spørsmålet er da hvordan vi kan vite hvem som lyver. De fleste av oss har nok en forestilling om at løgnere har en tendens til å røpe seg gjennom nervøs eller påtatt opptreden, unnvikende blikk, hyppige pauser etc. Slike symptomer kan imidlertid like gjerne skyldes at forhørssituasjonen i seg selv er ubehagelig eller frykten for å bli uskyldig anklaget. Løgnere vet dessuten at dette er tegn som vekker mistanke, og vokter seg derfor vel for å unngå dem. Magnussen konkluderer:
Evnen til å skille løgnaktige forklaringer fra sannferdige på grunnlag av hvordan løgnere fremtrer, ligger meget nær tilfeldighetsnivå. De viser alle at vi ikke er i stand til å benytte vitners atferd som indikator på løgn og sannferdighet.

Det forholder seg heller ikke annerledes med såkalte ekspertvitner eller sakkyndige. Hva så med polygraftester?

Den vitenskaplige status av polygrafen er uomtvistelig, den foreliggende forskning viser at på et statistisk nivå øker prediksjonen av løgn versus sannferdighet, skyld versus uskyld betraktelig. Men som forskere er vi i første rekke interessert i de generelle tendenser og statistiske prediksjoner, ikke i enkelttilfeller som det er tale om i en kriminaletterforskning og i retten.

Skillet mellom pålitelighet og troverdighet er heller ikke nytt for skeptikere. Som skeptikere skiller vi ofte mellom "true believers" som oppriktig tror på sine egne påstander og "charlatans" som bevisst bløffer. Mange av disse lyver selvsagt for profitt eller oppmerksomhet, men som Magnussen påpeker i første kapittel, hender det også "at vitnet/offeret blir fanget i prosessens egen dynamikk": Det som begynte som løst sladder eller beskyldninger fremsatt i affekt blir tatt på alvor, og siden blir det stadig vanskeligere å trekke historien tilbake. I følge James Randi (i Flim-Flam!) var det trolig noe slikt som skjedde i episoden med the Cottingley fairies: Det som i utgangspunktet var en harmløs spøk av to sjarmerende ungjenter utartet, og siden var det ingen vei tilbake uten å bli holdt ansvarlig for grovt bedrag.

Vitnet selv er selvsagt bare en av partene i en forhørssituasjon. Mange av feilkildene - som kanskje representerer den alvorligste trusselen mot rettssikkerheten - ligger hos etterforsknings- og forhørsapparatet selv. Som skeptikere er vi godt kjent med fenomenet confirmation bias hvor man starter med en forutinntatt konklusjon, og velger eller tolker data selektivt for å bekrefte det man allerede har bestemt seg for å tro. Det er ille nok når dette skjer innen forskning, men når politietterforskere og forhørspersonell blir fanget av sin egen forutinntatthet, kan det bære riktig galt avsted. Magnussens beskrivelse av intervjumetodene som har vært anvendt på barn i Bjugn-saken og liknende overgrepssaker er rystende lesning og en grell påminnelse om hvorfor vi trenger kritisk tenkning. Magnussen presiserer at det ikke handler om hvorvidt vi skal "stole på barna":
Spørsmålet er snarere: Kan vi stole på voksne?

Dessverre viser svaret seg alt for ofte å være nei. I en spørreundersøkelse fra 2001 ble 62 eksperter i vitnepsykologi bedt om å ta stilling til 30 utsagn, og rangere dem etter pålitelighet fra 1-6. Følgende 7 punkter som fikk fra 90 til 100 % tilslutning kan tjene som en oppsummering:

 1. Et øyevitnes forklaring om en hendelse kan påvirkes av hvordan spørsmålene til vitne blir formulert.
 2. Politiets instruksjoner kan påvirke et øyenvitnes villighet til å foreta en positiv identifikasjon.
 3. Et øyenvitnes subjektive sikkerhet (konfidens) kan påvirkes av faktorer som er urelatert til identifikasjonens nøyaktighet.
 4. Øyenvitners forklaring om en hendelse reflekterer ofte ikke bare det de så, men også informasjon de senere har fått.
 5. Små barn er mer sårbare enn voksne for suggestiv påvirkning fra intervjueren, sosialt press fra andre barn, og andre sosiale påvirkninger.
 6. Et øyenvitnes subjektive sikkerhet er ikke en god indikator på hans eller hennes objektive pålitelighet.
 7. Et øyenvitnes persepsjon og hukommelse for en hendelse kan påvirkes av hans eller hennes holdninger og forventninger.

Read More...

Fått mail!

Jeg sendte en mail til Brian Dunning, som lager Skeptoid (lytt på Skeptoid!), om en sak jeg ikke vet opp eller ned på og i natt fikk jeg følgende svar:

Ha! That's a new one. Thanks!
- Brian

Så nå kan dere lure på hva jeg lurer på...

Read More...

torsdag, oktober 30, 2008

Dog Soldiers


Halloween nærmer seg med stormskitt og du lurer kanskje på hva slaks skrekkfilmer du skal se. La meg anbefale Dog Soldiers fra 2002.
Jeg er ingen fan av varulvsjangeren, men jeg likte virkelig britiske Dog Soldiers da jeg så den for første gang tidligere i år. Det var rett frem solid action og gode spesialeffekter hele veien.
Filmen handler om militærøvelse i Skottland som ender opp blodbad når soldatene blir angrepet av varulver. De klarer å komme seg inn i et hus og der må de kjempe gjennom hele natten for å overleve.
Er du ute etter en skrekkfilm med action er denne filmen perfekt for deg. Mer trenger du egentlig ikke å vite om filmen.

Read More...

The Blair Witch Project


Halloween nærmer seg med stormskitt og du lurer kanskje på hva slaks skrekkfilmer du skal se. La meg anbefale The Blair Witch Project fra 1999.
Jeg har jo nevnt denne filmen i sammenheng med både [Rec] og Cannibal Holocaust, så jeg kan jo like godt ta den med som filmanbefaling. Historien er om tre studenter som i 1994 går ut i skogen for å lage en dokumentarfilm om The Blair Witch og forsvinner. Denne filmen er liksom disse opptakene de gjorde før de forsvant.
Alt er gjort med håndholdte kameraer mens de går rundt i mørket og er redd for lyder og ting de kommer over ut i villmarken. For noen er dette en teit film mens andre synes det er av de skumleste filmene de har sett.
Jeg synes ingen av delene. For meg er dette ganske enkelt en grei film basert på en grei ide. Den er mørk og skummel nok for sen Halloween kveld, men jeg er ikke typen som mister nattesøvn over den. Dette er en film du må se selv for å avgjøre om du liker den eller ikke. Hvorvidt den er skummel handler om hvor mørkredd du er.

Read More...

Dracula


Halloween nærmer seg med stormskitt og du lurer kanskje på hva slaks skrekkfilmer du skal se. La meg anbefale Dracula fra 1931.
Dette er den første offisielle Dracula filmen. Nosferatu fra 1922 hadde ikke tillatelse til å bruke Dracula navnet. Så selv om Nosferatu følger Bram Stoker i større grad enn denne filmen er dette den første offisielle. Dracula er heller ikke like mørk og gotisk som Nosferatu, men i gjengjeld grunnla denne filmen det klassiske Dracula image vi kjenner i dag uavhengig av om man kan noe som helst om Dracula.
Dette er ikke en så fryktelig skummel film etter dagens standarder, men den er interessant å se på. På grunn av budsjettkutt som følge av den økonomiske depresjonen på 1930-tallet fikk ikke filmen alle de store scenene den skulle ha og man kan lure på hvordan den kunne ha vært med fult budsjett.

Read More...

[Rec]


Halloween nærmer seg med stormskitt og du lurer kanskje på hva slaks skrekkfilmer du skal se. La meg anbefale [Rec] fra 2007.
[Rec] er en spansk skrekk film som i likhet med The Blair Witch Project blir sett gjennom et håndholdt kamera, men i motsetning til The Blair Witch Project er dette en mer tradisjonell skrekkfilm. [Rec] kunne ha fint vært spilt inn på tradisjonelt vis med flere kameraer, men da hadde veldig mye av stemningen og det som gjør denne filmen unik forsvunnet.
Filmen begynner med tv reporteren Ángela Vidal (spilt av Manuela Velasco) og kameramannen hennes som har et program om hva som skjer på byen om natten. De er på brannstasjonen og ser hva brannfolk gjør på nattestid og de får bli med når de rykker ut.
En gammel kvinne har falt over i en boligblokk og brannvesenet må slå inn døren. Og der er det filmen begynner å bli en skrekkfilm.
Jeg skal ikke avsløre hva som skjer, men dette er absolutt en film jeg anbefaler på det sterkeste.

Read More...

2008 Fashion SWAT Halloween Costume Spooktacular!

The goblins and kobolds are on the prowl once again! That can only mean the time has arrived for another special Halloween SWAT!

Dr. Thorpenstein: Boooooo! Hello there, boys and "ghouls," are you ready for some freaky Halloween fun? Get ready for a night of fright with these "hilarifying" real-life costumes! Don't get to scared, or you'll have to call your "mummy"! Muahahaha!

Zackula: Frights to see you! After many months beyond the grave, Fashion SWAT has clawed its way back with this terrifying spooktacular to chill your funnybones! Wooooooohoooohooooo! Fangs for reading!

Link

Read More...

The Blank Slate - The Modern Denial of Human NatureThe Blank Slate
av Steven Pinker er til dels ment som et innspill i, og til dels som et oppgjør med den evinnelige "nature vs. nurture"-debatten. Hovedproblemstillingen er med andre ord i hvor stor grad menneskelig atferd (i videste forstand) er genetisk betinget (altså medfødt), og hvor mye som skyldes miljøpåvirkning eller læring (som altså kommer utenfra). I hvert fall i den grad spørsmålet er vinklet som et enten eller, er dette en debatt som for lengst burde vært lagt død. Selvsagt har miljøet enorm innflytelse på nesten alle aspekter ved menneskelig atferd – ingen er født med norsk språk eller et kristent livssyn – men genene har en betydelig statistisk effekt på hvordan vi reagerer på miljøpåvirkning. Debatten fortsetter imidlertid å rase, ikke minst fordi spørsmålet har blitt så ideologisk betent at nøktern evaluering av empiriske fakta ikke sjelden må vike for nazibeskyldninger og andre personkarakteristikker, foruten protestaksjoner og i ekstreme tilfeller sågar drapstrusler.

Pinker tar et oppgjør med myten om tabula rasa (the blank slate), dvs. myten om at menneskesinnet ved fødselen er som en tom tavle uten innhold eller predisposisjoner av noe slag. Ut fra et slikt syn gir det knapt mening å snakke om noen medfødt "menneskenatur" ettersom ingenting er medfødt. Miljøpåvirkning har alt å si mens genene i beste fall spiller en neglisjerbar rolle. Denne myten appellerer spesielt til personer på den politiske venstresiden av grunner som burde være innlysende: hvis alle starter på null, betyr det at alle per definisjon starter likt. Hvis det ikke finnes medfødte forskjeller mellom individer og grupper, kan alle forskjeller tilskrives urettferdigheten og diskrimineringen som er innebygget i systemet. Hvis det lyktes å skape et fullkomment egalitært samfunn uten diskriminering av noe slag, skulle alle grupper i følge dette synet endt opp nøyaktig likt representert på alle statistikker.

En beslektet myte er myten om den edle villmann (the noble savage) som kort fortalt sier at alle mennesker er født uten uedle motiver fra naturens side (derav begrepet ”barnslig uskyld”) mens alt som er negativt skyldes sivilisasjonens fordervelige innflytelse. I følge dette synet er aggresjon, egoisme og diskriminering unaturlige og innlærte egenskaper som var ukjente for våre ville forfedre - slik de fremdeles er for primitive naturfolk som lever i harmoni med naturen og aldri har hørt om krig. Hvis vi bare kunne identifisere og eliminere de korrumperende elementene i kulturen, ville all uønsket atferd blitt borte av seg selv. Mer om dette i følgende foredrag:En tredje myte er myten om gjenferdet i maskinen (the ghost in the machine). Myten er nært knyttet til kartesisk dualisme og forestillingen om en overnaturlig sjel, men kommer også i sekulære varianter (hos dem som Daniel Dennett kaller ”cartesian materialists”). Myten sier at menneskesinnet - og i særdeleshet viljen - opererer fullstendig uavhengig av fysiske årsaker, inkludert den fysiske hjernens aktivitet. I likhet med Thomas Aquinas' "ubevegede beveger" tenker man seg at viljen har makt til å forårsake fysiske handlinger uten at viljen på sin side er forårsaket av noe utenom seg selv. Ideen appellerer spesielt til personer på den politiske høyresiden fordi alt ansvar for sosiale ulikheter samt kriminalitet, rusproblemer etc. dermed kan legges på individet som kunne (og følgelig burde) valgt annerledes selv om situasjonen og alle forutgående årsaker hadde vært identiske helt ned til den minste detalj.

Pinker forsvarer ideen om en medfødt menneskenatur, og viser hvordan mytene om tabula rasa, den edle villmann og gjenferdet i maskinen har vært med å fordreie debatten omkring politisk betente temaer. Tvillingstudier har f.eks. vist at eneggede tvillinger (som altså deler 100% av sine gener) som er skilt ved fødselen og vokst opp i forskjellige familier (altså ulike miljøer), har en tendens til å utvikle de samme slående fellestrekkene som om de var oppvokst sammen. Eneggede tvillinger likner hverandre mer enn toeggede tvillinger (som kun deler 50% av sine gener) enten de er oppvokst sammen eller ikke, mens adopterte søsken (som altså ikke er biologisk beslektet) oppvokst i samme familie knapt oppviser likheter ut over det man kunne forvente ved tilfeldigheter alene.

Evolusjonær biologi viser hvordan egenskaper som aggresjon, egoisme, hevngjerrighet og diskriminering er strategier som ville blitt favorisert av det naturlige utvalg i miljøet våre ville forfedre levde i, slik de fremdeles er normen hos våre nærmeste slektninger i dyreriket, mens neurologien bl.a. viser hvordan skader i en bestemt del av hjernen kan deaktivere en persons evne til å føle empati, gjenkjenne ansikter, forstå språk eller verdsette musikk selv om personens mentale evner ellers fungerer som normalt. I tilfeller hvor de to hjernehalvdelene hos en person har blitt skilt fra hverandre kirurgisk, kan man ende opp med to mer eller mindre uavhengige bevisstheter i samme hode, som begge jobber hardt for å rasjonalisere den andre hjernehalvdelens handlinger.

Så hvorfor fortsetter såpass mange å tviholde på ideer som åpenbart ikke kan stemme? Pinker identifiserer fire hovedgrunner til at så mange frykter en biologisk forståelse av menneskenaturen:

 • Frykten for ulikhet: Hvis ikke alle er født like fra naturens side, vil dette legitimere rasisme, kvinnediskriminering, sosialdarwinisme og den sterkestes rett.
 • Frykten for imperfektibilitet: Hvis aggresjon, egoisme og diskriminering "sitter i genene", betyr det at det er håpløst å jobbe for forbedringer.
 • Frykten for determinisme: Hvis våre valg bare er den fysiske hjernens mekaniske respons på miljøet rundt, er det over og ut med alt ansvar og all personlig moral.
 • Frykten for nihilisme: Hvis vi bare er kompliserte biologiske maskiner, betyr det at alle verdier og all mening er en illusjon.

Pinker argumenterer for at en vitenskaplig forståelse av menneskenaturen ikke leder til de fryktede konsekvensene. Følgende sitat – hentet fra et foredrag Pinker ga ved MIT (se video på Youtube) – oppsummerer argumentet i et nøtteskall:

 • Political equality does not require sameness, but policies that treat people as individuals with rights.
 • Moral progress does not require that the mind is free of selfish motives; only that it has other motives to counteract them.
 • Responsibility does not require that behavior is uncaused; only that it responds to contingencies of credit and blame.
 • Meaning in life does not require that the process that shaped the brain has a purpose; only that the brain itself has a purpose.

Og ikke nok med det: Det er egne farer forbundet med å benekte menneskenaturen. Som Pinker skriver i The Blank Slate:

 • It is a bad idea to say that discrimination is wrong only because the traits of all people are indistinguishable.
 • It is a bad idea to say that violence and exploitation is wrong only because people are not naturally inclined to them.
 • It is a bad idea to say that people are responsible for their actions only because the causes of those actions are mysterious.
 • It is a bad idea to say that our motives are meaningful in a personal sense only because they are inexplicable in a biological sense.

Argumentet om at diskriminering er galt fordi det ikke finnes medfødte forskjeller forveksler deskriptive og normative utsagn. At diskriminering er galt er en verdivurdering som ikke burde være betinget av empirisk tvilsomme teorier om menneskesinnet som en tom tavle. Enda verre: Argumentet kan nesten bare tolkes dit hen at diskriminering ikke ville vært galt likevel dersom medfødte forskjeller var et faktum. Heller ikke troen på perfektibilitet er harmløs, slik nyere historie har vist. Flere av det forrige århundrets verste overgrep var motivert av ambisjoner om å forme folk til perfekte "sosialistiske personligheter" ved å kontrollere alle sider ved miljøet.

Jeg kunne skrevet en hel blogg dedikert til hvert av kapitlene om politikk, vold, kjønnsforskjeller, barneoppdragelse og kunst, men felles for alle er at debatten har blitt fordreid av ideer om tabula rasa, den edle villmann og gjenferdet i maskinen. Her er noen eksempler i destillert form:

 • Myten om at vi er født som edle villmenn antyder at moralsk atferd er noe som kommer gratis av seg selv uten at vi trenger å jobbe for det, og forleder folk til å oppfatte vår moderne sivilisasjon som årsaken til vold og undertrykking i stedet for den beste medisin vi har mot barbariet.
 • Dogmet om at kvinner og menn ikke kan ha ulike medfødte preferanser gjør at noen kvinner føler seg presset til å velge tradisjonelle ”mannsyrker” selv om de personlig hadde foretrukket noe annet, mens de som velger tradisjonelle ”kvinneyrker” føler seg sett ned på.
 • Forestillingen om at barn fødes som tomme tavler – som passivt absorberer det foreldre og andre oppdragere skriver på dem – fører lett til en automatisk antagelse om at foreldrene må ha sviktet dersom et barn havner på skråplanet, selv om foreldrene ikke nødvendigvis trenger å ha gjort noen dårligere jobb enn mange foreldre av kjernesunne englebarn.
 • Og kanskje verst av alt: uten noen felles menneskelig natur å appellere til, kan man ikke en gang argumentere for at overgrep som f.eks. slaveri er galt fordi det forårsaker lidelse; Hvis det kun er miljøpåvirkning og læring som får oss til å oppfatte slaveri som noe negativt, kan det like gjerne argumenteres for at folk som er oppvokst i slaveri kan lære å like det.

Read More...

onsdag, oktober 29, 2008

Cannibal cult mother who skinned son and made him eat his own flesh gets 9 years in jail

A cannibal cult mother who tortured her son in a locked cellar while relatives skinned him and forced him to eat his own flesh has been jailed for nine years.

Klara Mauerova, 31 - a member of a sinister religious cult and her sister Katerina led the sickening torture of her eight-year-old son Ondrej and his ten year-old brother Jakub.

A court in Brno in Czech Republic heard how relatives partially skinned Ondrej and forced him to eat his own flesh.

Link

Jeg ser av og til saker som disse og lurer bestandig på hvem disse kannibalkultene er og hvordan de operer.

Read More...

Kingdom Coming - The Rise of Christian NationalismJeg har vært særdeles aktiv på bokfronten de siste månedene, og finner det derfor naturlig å kommentere litt av det jeg har lest i en serie av bokanmeldelser. Først på programmet står Kingdom Coming - The Rise of Christian Nationalism av den anerkjente reporteren Michelle Goldberg.

De som Goldberg kaller kristne nasjonalister representerer i utgangspunktet et mindretall av evangelisk kristne amerikanere, men har oppnådd uforholdsmessig stor politisk innflytelse gjennom aggressiv PR og overlegen organisering på grasrot-nivå.

Bevegelsen utgjør i dag trolig den viktigste grunnpilaren i det Republikanske Parti, og Bush har gjort gjengjeld ved å utnevne dens representanter til nøkkelposisjoner innen administrasjon og rettsvesen over en lav sko. Fire av de ni setene i høyesterett er allerede fylt av kristne nasjonalister, og John McCain har allerede gjort det klart at de vil få rent flertall dersom han blir valgt. Vi må i så fall være forberedt på neste "monkey trial" kan komme til å gå i kreasjonistenes favør. Men uansett hva som blir utfallet av det forestående presidentvalget, vil alle langtidsutnevnelsene under Bush sikre bevegelsen en betydelig makt i lang tid.

Kristen nasjonalisme kjennetegnes ved en revisjonistisk historieforståelse der USA ble grunnlagt som en kristen nasjon og skillet mellom stat og kirke er en løgn fabrikkert av gudløse liberale konspiratører. Målet for bevegelsen er å vende tilbake til en tapt storhetstid da kristne nøt sin gude-gitte rett til å styre i fred, mens vantro og kjettere kjente sin plass nederst på rangstigen. Men det er ikke bare konvensjonell historieskrivning de kristne nasjonalistene vil til livs, men snarere hele den empiriske tilnærming til virkeligheten. Som Goldberg skriver i kapittelet om kreasjonisme, er det en gylden ironi over at fundamentalister tradisjonelt har motsatt seg relativisme:

There's a tremendous irony in the way conservatives have adopted their position on evolution. After all, the right has been complaining about relativism - the idea that there is no absolute truth - for years. Now challenging the conclusions of science in the name of cultural tolerance, conservatives have created their own version of radical deconstructionism. Applying the French academians they once excoriated, they're undermining the very idea of empirical reality, dismissing inconvenient facts as the product of an oppressive ideology.

Og det gjelder ikke bare evolusjon vs. kreasjonisme:

- it marks the Christian nationalists' entire relationship to reality. The right has a host of pet pseudoscientific theories that buttress its biblical worldview. They include reparative therapy to "cure" homosexuals; a mythical link between abortion and breast cancer; "post-abortion syndrome," a psychiatric disorder that exists almost exclusiely in pro-life lore, and the efficiancy of abstinence-only education, an entire cottage industry of scientific distortion.

Dette målet skal til dels nås ved å infiltrere etablerte institusjoner for å ødelegge dem fra innsiden: Forfatteren av ID-boken Icons of Evolution, Jonathan Wells, tok etter eget sigende doktorgraden i cellebiologi utelukkende for å bekjempe evolusjonslæren. Men om etablerte institusjoner ikke lar seg erobre, svarer bevegelsen simpelthen ved å opprette egne institusjoner hvor religiøse dogmer er garantert fri adgang til å sette premissene fullstendig uimotsagt.

Slik Goldberg påpeker, kan de fleste totalitære og militante bevegelser bare eksistere i opposisjon til noe annet, og er derfor avhengig av ytre fiender. Og den kristne nasjonalistbevegelsen er intet unntak:

Christian nationalism, like most militant ideologies, can exist only in opposition to something. Its sense of righteousness depends on feeling besieged no matter how much power it amasses. Conservatives control almost the entire federal government, along with an enormous Christian counterculture, but go to any right-wing gathering, and you'll hear speaker after speaker talk about being under attack, about yearning to "take the country back," about the necessity of fighting even harder.

Et eksempel på dette er at kampen mot homofilt ekteskap vinkles som en kamp til forsvar for tradisjonelt ekteskap - som om noen hadde foreslått å frata heterofile retten til å gifte seg. Dessverre er eksemplet bare så alt for typisk: å ikke tillate diskriminering av andre grupper omtolkes som diskriminering av kristne. Å ikke innrømme dem spesielle privilegier oppfattes som å nekte dem en rettighet. Slik har det lyktes bevegelsen å kombinere aggresjon utad med all den følelse av rettferdig harme og indignasjon som kjennetegner en urettmessig diskriminert gruppe.

Bevegelsen har ellers gjort et sjakktrekk ved å slutte fred med katolikker, fargede kristne og til en viss grad sågar islamske ekstremister for å gjøre felles front mot de nye hat-gruppene: homofile, feminister, liberale, intellektuelle og sekularister. Sågar rekonstruksjonister som aktivt går inn for teokrati og åpent tar til orde for henretting av homofile, begynner så smått å bli tatt inn i varmen. Et skrekkeksempel på hvor langt mange har fjernet seg fra virkeligheten er boken The Pink Svastika som ikke bare benekter at nazistenes forfølgelser av homofile i det hele tatt fant sted, men sågar hevder at nazismen primært var en homofil bevegelse.

Det er for så vidt ingenting nytt at religiøse organisasjoner mottar statlig støtte til sekulært, veldedig arbeid, men inntil nylig kunne man ikke bedrive misjonsvirksomhet eller diskriminere på grunnlag av religion i forbindelse med ansettelser samtidig som man mottok offentlige midler. Under Bush-administrasjonens "faith-based initiatives" er disse betingelsene kastet over bord. Goldberg beskriver bl.a. hvordan sosialarbeidere som har utført sekulært hjelpearbeid for Frelsesarmeen i årevis enten har blitt presset ut på religiøst grunnlag eller sagt opp i protest mot at de ble tvunget til å rapportere ikke-kristne og homofile medarbeidere til ledelsen. De siste årene har religiøse organisasjoner - så godt som alle kristne - mottatt flerfoldige milliarder dollar i offentlig støtte så å si uten kontroll over hva pengene brukes til eller krav til resultater. Dette kan nok virke underlig for oss, men kun hvis vi forutsetter at resultatene i det hele tatt har noen relevans. For bevegelsens egne medlemmer er det ofte helt andre hensyn som motiverer, slik følgende sitat fra en avholds-aktivist illustrerer:

AIDS is not the enemy. HPV and a hysterectomy at twenty is not the enemy. An unplanned pregnancy is not the enemy. My child believing that they can shake their fist in the face of a holy God and sin without consequence, and my child spending eternity separated from God, is the enemy.

Kingdom Coming - The Rise of Christian Nationalism er en av de mest uhyggelige bøkene jeg har lest. Dessverre er den også sann. Mer om boken og forfatteren her:

http://www.kingdomcoming.com/

Read More...

mandag, oktober 27, 2008

NO on proposition H8

En gjeng fra forumet til "the skeptics guide to the universe" lagde denne parodien av en religiøs propagandavideo til støtte for proposition H8. Hjelp til å spre den høyt og lavt!

Read More...

fredag, oktober 24, 2008

Back TUVA Future: Ondar in Vladivostok

Richard Feynman er med også.

Read More...

torsdag, oktober 23, 2008

Dan Dennett: Ants, terrorism, and the awesome power of memes

Read More...

onsdag, oktober 22, 2008

NEEEEIIIII!!!!!Dette er så dårlig at jeg frykter det vil ha tilbakevirkende kraft og ruinere Use Your Illusion platene også. Trist, så uendelig trist.

Read More...

Asbjørn Dyrendal om dommedagsbevegelser

Skepsis-redaktør Asbjørn Dyrendal foreleste med stor suksess om dommedagsbevegelser for Studentenes Skeptikerlag i går. Forelesningen kan nå streames fra:
http://org.ntnu.no/skeptisk/download/SSL-08-10-21-Dyrendal.mp3

Video av forelesningen kommer etterhvert.

Neste arrangement:

Hva skader mest, strålingen eller bekymringen? - Om tro og viten om el-overfølsomhet og andre helseskader forbundet med elektromagnetiske felt. Tirsdag 4. november kl 19.30, R2 (Realfagbygget, Gløshaugen) For mer informasjon, se programmet.
Arrangementet er som vanlig åpent for alle, og anbefales på det sterkeste.

Read More...

tirsdag, oktober 21, 2008

Link between child porn and Muslim terrorists discovered in police raids

A link between terrorism plots and hardcore child pornography is becoming clear after a string of police raids in Britain and across the Continent, an investigation by The Times has discovered. Images of child abuse have been found during Scotland Yard antiterrorism swoops and in big inquiries in Italy and Spain.

Secret coded messages are being embedded into child pornographic images, and paedophile websites are being exploited as a secure way of passing information between terrorists.

British security services are also aware of the trend and believe that it requires further investigation to improve understanding of terrorists’ methods and mindsets. Concerns within the Metropolitan Police led to a plan to run a pilot research project exploring the nature of the link. One source familiar with the proposal said that this could eventually lead to the training of child welfare experts to identify signs of terrorist involvement as they monitor pornographic sites.

Concerns have already been expressed at Cabinet minister level about the risk of vulnerable Muslim youths being exploited by older men.

Link

Read More...

U.S. pilot was ordered to shoot down UFO

An American fighter pilot flying from an English air base at the height of the Cold War was ordered to open fire on a massive UFO that lit up his radar, according to an account published by Britain’s National Archives on Monday.

The fighter pilot said he was ordered to fire a full salvo of rockets at the UFO moving erratically over the North Sea — but that at the last minute the object picked up enormous speed and disappeared. The account, first published in Britain’s Daily Star newspaper more than 17 years ago and to this day unverified by military authorities, was one of many carried in the 1,500 pages the archives made available online.

The unnamed pilot said he and another airman were scrambled on the night of May 20, 1957, to intercept an unusual “bogey” on radars at a Royal Air Force Station Manston, an airfield at the southeastern tip of England about 75 miles from central London.

Link

Read More...

søndag, oktober 19, 2008

Metal Søndag 19. oktober


Angra - Temple of Shadows
Rakibitiou Music/Steamhammer, 2004

Angra er absolutt et av mine favorittband når det kommer til progressiv power metal og Temple of Shadows er det første albumet jeg hørte av dem. Dette albumet klikket ikke for meg første gangen jeg hørte det. Ikke den andre ganger heller for den saks skyld.
Men etter som jeg hørte mer og mer på det ble det bare bedre og bedre. Både musikken og historiekonseptet ble bare mer levende og mer fantastisk for hver gjennomlytning, og fortsetter å vokse nå som jeg fortsatt hører på det. Jeg hører riktignok ikke så ofte på dette albumet nå for tiden, men det hender at jeg tar det frem og lar nostalgien og følelsen av å gjenoppdage noe fantastisk fylle meg (jeg vet ikke om det er riktig å bli nostalgisk når albumet bare er 4 år gammelt, men det er nå uansett hva jeg føler).
Uten å gå for dypt inn i historien kan jeg fortelle at det handler om en korsfarer som er kjent som The Shadow Hunter som blir fortalt av en jødisk rabbi at han er utvalgt av Gud og må gå imot den katolske kirke. Hvis det er en gud har ikke hjem i noen kirke, han er over alt. The Shadow Hunter blir forelsket i en muslimsk kvinne og har to sønner som blir senere drept av andre korsfarere.
Selv om historien er interessant nok i seg selv er det selvsagt musikken som er det som gjør dette albumet genialt, men historien gir musikken mer mening.

Dette albumet er fylt opp med veldig varierte låter som drar deg inn i historien og gjør den levende. Kanskje opplever du det samme som jeg gjorde med at du ikke får så ekstremt mye ut av albumet (annet enn at det instrumentale er absolutt fantastisk), men etter flere gjennomlytninger der du virkelig får satt deg inn i historien gir hvert sekund deg gåsehud.
Dette er absolutt en moderne klassiker og liker du konseptalbum og metal med en god dose prog må du skaffe deg dette albumet.

---------------------------------

Abintra er et deathcore band fra USA som utrolig nok ikke suger (i motsetning til 90 % av alle de andre bandene i sjangeren). De har en demo du kan høre på deres Myspace.

Nå over til metal musikkvideoer.

Sir Lord Baltimore - Kingdom Come
Fanvideo

Evergrey - Blinded

Gallhammer - World To Be Ashes

Read More...

lørdag, oktober 18, 2008

Machete gangs bring fear to South Africa as they carry out mutilations for traditional medicine

Machete-wielding gangs in South Africa are mutilating young people to provide body parts for the traditional medicine market, an investigation has found.
www.telegraph.co.uk

Occasions of murder and mutilation associated with some traditional cultural practices, in Southern Africa are also termed Muti killings. Muti killings, more correctly known as medicine murder are not human sacrifice in a religious sense, but rather involve the murder of someone in order to excise body parts for incorporation as ingredients into medicine and concoctions used in witchcraft.
Wikipedia

Read More...

torsdag, oktober 16, 2008

Mer uredelighet fra kreasjonistene

aftenposten.no den 13. oktober kritiserte biologene Klaus Høiland og Nils Chr. Stenseth det kreasjonistiske propagandaorganet Origo for det de anså for å være "en uetisk tilsnikelse" av domenet www.darwin2009.no. Ut fra navnet skulle man forvente å finne en side dedikert til neste års Darwin-jubileum. I stedet ledes man til den danske kreasjonist-siden www.skabelse.dk. Som Høiland og Stenseth sier det:
Folk kan lett tro at Darwin-året 2009 inkluderer tidsskriftet Origo som arrangør - hvilket ikke er tilfelle. Bak neste års jubileum-feiring står bl.a. Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Lederen av Origo Norge, Peder Tyvand svarer på tiltale i gårsdagens aftenposten.no under tittelen "Har darwinistene monopol på livet?". Her er mitt svar til Tyvland:
I anstendighetens navn:
Hva er så galt med å kaste ut søpla i stedet for å lage kronikker av den? De første røde flaggene dukker opp allerede i overskriften: for det første at folk som aksepterer vitenskapens forklaring på artenes opprinnelse omtales som "darwinistene". Dette er et velkjent retorisk virkemiddel innen kreasjonistisk propaganda hvor man forsøker å fremstille evolusjonslæren som en dogmatisk tro eller ideologi basert på Darwins personlige autoritet i stedet for alt tilgjengelig empirisk bevismateriale. Det andre røde flagget ligger i formuleringen "monopol på livet" som åpenbart er ment å insinuere at den praktisk talt universelle oppslutningen om evolusjonslæren (og mot kreasjonismen) blant seriøse forskere bygger på en urettferdig diskriminering av alternative forklaringer, mens faktum snarere er at de såkalte alternativene svikter alle vitenskaplige standarder som eksisterer. Det eneste dette evt. viser er hvilke uredelige midler kreasjonistene er avhengige av å ty til for å forsvare sin ellers tapte sak.
http://home.no.net/bigsam/Evolusjon.htm

Read More...

Suit against God thrown out over lack of address

A judge has thrown out a Nebraska legislator's lawsuit against God, saying the Almighty wasn't properly served due to his unlisted home address. State Sen. Ernie Chambers filed the lawsuit last year seeking a permanent injunction against God.

He said God has made terroristic threats against the senator and his constituents in Omaha, inspired fear and caused "widespread death, destruction and terrorization of millions upon millions of the Earth's inhabitants."

Chambers has said he filed the lawsuit to make the point that everyone should have access to the courts regardless of whether they are rich or poor.

Link

Read More...

The Monster Initial Stickers Name Generator!

As you probably know by now, I'm a huge fan of non-sports trading card sets. For people who aren't interested in collecting cards which display the stats of the hottest roid-ragin' athletes of today, you can always look back in time for classic sets of underappreciated non-sports trading cards. You'll often find that not only are these classic sets cheap as hell, the people who were creating them really had fun doing so. True, this often means the sets were horrible, but some of them were true works of art. And that brings us to the topic of discussion for today: Topps Monster Initial Stickers!

Link

Read More...

mandag, oktober 13, 2008

Mike Oldfield - Heaven's Open

De lager ikke slike musikkvideoer lenger.

Read More...

søndag, oktober 12, 2008

Metal Søndag 12. oktober


Metal Church - Metal Church
Elektra Records, 1984

Metal Church ble dannet i 1980 og i 1981 gav de ut demoen Red Skies som en del ser på som den første thrash innspillingen. De er uten tvil et av de aller første bandene som spilte thrash og de er det bandet som Metallica stjal mesteparten av riffene sine i fra.
De slo aldri i helt igjennom slik Metallica gjorde, men i 1985 fikk de gitt ut et album som satte fart i karrieren deres. Dette albumet er starten på en hel rekke metal klassikere som alle metalheads burde være kjent med.
Dette albumet er et solid stykke god gammeldags thrash. Når jeg sier god gammeldags thrash mener jeg ikke den mest ekstreme typen, men den som holder seg til sine tradisjonelle heavy metal røtter. De prøver ikke være de raskeste eller de tøffeste, de bare spiller gode låter med gode riff.
Albumet innholder en god del tradisjonelle heavy metal riff som er virkelig tunge. Man kan også finne en god dose tidlig power metal. Er du en fan av både thrash, heavy og power metal får du både i pose og sekk med Metal Church.

Dette albumet og resten av Metal Church sin diskografi er klassikere som alle fans av thrash og tradisjonell metal burde være kjent med og tilbe. De er i alle fall uendelig mye bedre enn den kristne kirke.

------------------------

Prosanctus Inferi er et amerikansk black metal band som har gitt ut to demoer. Du kan høre dem på deres Myspace.

Jeg var på konsert på Glassheim i går. Ingen metal band, bare hard rock band.
Hard rock band som Hollywood Vampires, Fatale Smile, Bullet Boys, Britny Fox og Pretty Boy Floyd.
Britny Fox var absolutt høydepunktet. Grunnen til at jeg nevner dette er for å minne dere på å møte op på metal, hard rock og punk konserter. Hvis du virkelig ønsker å støtte hard og tung musikk er det å møte opp noe av det beste du kan gjøre.

Fri Tanke har en ganske fin artikkel om black metal ideologi som heter Diabolos in Musica: Om sort metall og et heller dystert livssyn. Jeg lærte ikke noe nytt fra den, men hvis du ikke kan så mye om black metal kan den gi deg litt innsikt.
Men det var noe jeg reagerte på.

Flommende hårmanker til tross, det var lite flower power ved Led Zeppelin. Med tunge basstrommer og okkulte tekster regnes de som historiens første heavy metal-band.


Dette er feil. De har to låter som er metal og det er ikke nok grunnlag for å snakke om dem som første noe som helst. Metal startet med Black Sabbath og Deep Purple og dermed basta.
Jeg liker heller ikke en del generaliseringer, ikke bare om black metal, men også når han snakker om metal generelt.

En annen fin artikkel om black metal ideologi er Overmenneskene fra gutterommet.

Nå over til metal musikkvideoer.

Meliah Rage - Undefeated

Hardcore Superstar - Dreamin In A Casket

Abominator - Renegades of Hell

Read More...

lørdag, oktober 11, 2008

Chris Rock - Religion

Read More...

Tarvu for alle


Say Hebbo! from Torvakian on Vimeo.

Jeg lurer fortsatt på hvorfor jeg vil snakke med en blekksprut men det er fordi jeg ikke er innvidd ennå.

Link

Read More...

fredag, oktober 10, 2008

TAM 6 Special + Reptile Woman Debunk

Read More...

Drama

Valget i amerika får frem det aller verste i skeptikerene der borte. Phil Plait digger ikke McCain og Penn Jillette går av hengslene.

Read More...

onsdag, oktober 08, 2008

Oh My God: A Goddamn Tribute to GodTube!

Last Monday, I was busy putting this coming week's message ("Obama. Osama. Coincidence? Potluck dinner this Sat. Night") on the sign of the Preston Valley Faith Hope Evangelical Southern Baptist Church of God in Christ and Spirit when I was approached by that godless heathen Seth "Occupy Japan" Bailey. I instinctively went for my crucifix , but he stopped me, explaining that he was doing a special on Godly videos on his computer column this week and wanted me to write it. Since he clearly has no experience with anything Godly, I immediately accepted as it was an excellent chance to witness to liberals, environmentalists and other such damned people. Plus, I have a lot of experience writing columns, as I do a bi-weekly one in the Fosterburg Patriot newspaper. I hope you enjoy partaking in fellowship with these Godly internet videos!

Yours in Christ,

Pastor G. Ezekiel Beauregard

P.S. I am including some of my favorite Bible verses as well as some of my favorite quotes for you to ponder while watching these videos! Hopefully, they will lead to a happier, more fulfilled life and an even deeper love for our Savior. Have a truly blessed day in Christ!

Link

Read More...

søndag, oktober 05, 2008

Har du sett den blinde flekken?

Som de fleste sikkert vet fra før, har vi alle en blind flekk i hvert øye der hvor synsnerven går gjennom netthinnen, ett av mange eksempler på uintelligent design fra biologiens område. Men har du noensinne lagt merke til den blinde flekken hos deg selv? Det gjøres slik: 1. Hold deg for det venstre øyet og hold høyre øye ca 20-30 cm (eller 3 ganger så langt som lengden av den røde linjen) fra skjermen, omtrent på linje med bokstaven i.
 2. Hold hodet helt i ro og flytt blikket sakte over bokstavene i alfabetisk rekkefølge fra a til den sorte flekken blir borte i periferien av synsfeltet (hos meg blir den borte rundt e-f).

Read More...

Metal Søndag 5. oktober


Deep Purple - Machine Head
Warner Bros., 1972

Depp Purple var et av de første bandene som virkelig spilte ekte metal. Etter metal mesterverket In Rock og det litt mer rolige rockealbumet Fireball gav de ut dette fantastiske albumet.
Åpningen Highway Star er uten tvil en av musikkhistoriens først speed metal låter (sammen med åpningssporene på de to tidligere Deep Purple albumene). Alt stemmer på denne låten. Riffene og den geniale gitarsoloen bare skriker metal. Dette er det perfekte eksemplet på hvordan metal med keyboards skal være.
Hele albumet er fylt opp med slike geniale gitar og keyboard riff, bare ikke like raske og hardt slående som åpningssporet. Neste sporet Maybe I'm a Leo er litt mer bluesbasert og laid back uten at det er noe problem.
Pictures of Home er rettfrem metal. Hele låten er genial og la kanskje et viktig grunnlag for power metal. Gitar og keyboard duellene gjennom låten er fantastiske.
Never Before derimot er mer enkel låt og var den første singelen fra dette albumet. Det er ikke noe galt med låten i seg selv, men det er uten tvil den svakeste på albumet.
Så er det selvsagt Smoke on the Water. Alle kjenner riffet og det er egentlig ikke noe å snakke om her.
Lazy er keyboard dreven boogie blues rock. Det er veldig fin låt med fokus på det instrumentale. Det hele er egentlig en lang bluesbasert gitar og keyboard solo.
Albumet avslutter med metal klassikeren Space Truckin' som har virkelige tunge riff. Tenk deg Iron Man av Black Sabbath men bare langt bedre, spesielt når det kommer til trommene.

Hvis du skaffer deg dette albumet på CD er det garantert at du får When a Blind Man Cries som bonusspor. Det er ganske deprimerende blues rock låt og en fin avslutning på det hele.
Hele denne anmeldelsen har vært klønete forsøk på å beskrive låtene, men jeg håper ikke det stopper noen som er nykomlinger til metal sjangeren fra å skaffe seg et av sjangerens viktigste album.
For alle dere som faktisk allerede er erfarne metalheads så anbefaler jeg dere å ta frem dette albumet igjen. Dere vet like godt som meg at dette er et album man aldri går lei av.

----------------------------

Krepuskule er fransk gothic metal band. De har gitt ut en demo og du kan høre den på deres Myspace.

Som nevnt er denne utgaven litt mer klønete enn vanlig. Dette er fordi jeg driver og flytter og bikkja har fått valper og greier og greier, så jeg ikke tid til å virkelig sete meg ned å skrive noe særlig.
Nok unnskyldninger, her er metal musikk videoer.

Lizzy Borden - Tomorrow Never Comes

Wargasm - Dreadnaught Day

Tygers Of Pan Tang - Raised On Rock

Read More...

lørdag, oktober 04, 2008

The Trouble With Islam

Not many years ago the brilliant Orientalist, Bernard Lewis, published a short history of the Islamic world's decline, entitled "What Went Wrong?" Astonishingly, there was, among many Western "progressives," a vocal dislike for the title. It is a false premise, these critics protested. They ignored Mr. Lewis's implicit statement that things have been, or could be, right.

But indeed, there is much that is clearly wrong with the Islamic world. Women are stoned to death and undergo clitorectomies. Gays hang from the gallows under the approving eyes of the proponents of Shariah, the legal code of Islam. Sunni and Shia massacre each other daily in Iraq. Palestinian mothers teach 3-year-old boys and girls the ideal of martyrdom. One would expect the orthodox Islamic establishment to evade or dismiss these complaints, but less happily, the non-Muslim priests of enlightenment in the West have come, actively and passively, to the Islamists' defense.

Link

Read More...

How to End 'Islamophobia'

Islamic organizations regularly accuse non-Muslims of "Islamophobia," a fear and disdain for everything Islamic. On May 17, this accusation bubbled up again as foreign ministers from the Organization of the Islamic Conference called Islamophobia "the worst form of terrorism." These ministers also warned, according to the Arab News, that this form of discrimination would cause millions of Muslims in Western countries, "many of whom were already underprivileged," to be "further alienated."

In America, perhaps the most conspicuous organization to persistently accuse opponents of Islamophobia is the Council of American Islamic Relations. CAIR has taken up the legal case of the "Flying Imams," the six individuals who were pulled from a US Airways flight in Minneapolis this past November after engaging in suspicious behavior before takeoff. Not long ago, CAIR filed a "John Doe" lawsuit that would have made passengers liable for "malicious" complaints about suspicious Muslim passengers.

Link

Read More...

fredag, oktober 03, 2008

Halloween Safety: An Educational Film From 1977 By Centron

Halloween. It's not a holiday. It's a day of murder. A Murderday. Murder, mayhem, poisonings, child abductions, car accidents, grenade explosions, scorpion attacks, children melting in angry pools of magma spewed forth by stygian hounds right before your very eyes... it's one hell of a dangerous time to go outside. And yet, here you sit, letting my warning pass you on by as you daydream about which costume to wear this Halloween. Just what the hell is wrong with you? Have you no interest in self-preservation? Well... I think it's high time you get a lesson in safety. Halloween Safety!

Oh sure, you can cry all you want, but you're gonna sit here and learn from this important educational film about the dangers of going trick-or-treating on Halloween. Yes, it's a film from 1977... but so what!? Do you think that makes it dated? It's no more dated than the last educational film I reviewed about bicycle safety and monkeys. And whether or not you like to admit it, I saved your life by exposing you to the lessons learned in that film. I expect to save your life once again by showing you this one today. So let's take a look at the 1977 "Halloween Safety" educational film by Centron.

Link

Read More...

torsdag, oktober 02, 2008

E=mc²: Einstein explains his famous formula

Read More...

Og litt om sannsynlighet

Jeg skrev i en tidligere blogg at:
Statistikk og sannsynlighetsregning er ikke noe som det faller naturlig for oss å være gode i. Selvsagt kan vi lære å beherske dette også, men i så fall må vi gå frem på den tungvinte måten og studere statistisk metode. Hvis vi bare forsøker å gi vårt beste estimat ut fra hva som intuitivt virker "rimelig å anta", er sannsynligheten stor for at svaret ikke bare er feil, men astronomisk feil.


Et av mine favoritteksempler på dette er fra boken "The Canon" av Natalie Angier (og hvis du bare skal lese en bok om vitenskap i løpet av livet, er Angiers bok slett ikke noe dårlig tips!). Tenk deg at du får tilbud om å ta en ny HIV-test som presenteres som "95% nøyaktig", og bestemmer deg for å la deg teste - bare for sikkerhets skyld - selv om du ikke tilhører noen av høyrisikogruppene. En uke senere kommer sjokket: testen var positiv! Må ikke dette bety at det er 95% sannsynlighet for at du er HIV-smittet? Ikke nødvendigvis:

Unbate your breath. Even if it was your vital fluid that yielded the positive result, the real odds are much smaller than 95 percent that you are genuinely HIV positive. In the lively Port Said of the free market, the definition of a test's accuracy can vary depending on the needs and temperament of the pharmaceutical company, but in general this figure would mean the following: on the one hand, the test will accurately detect the human immunodeficiency virus in 95 percent of those who have it but will fail to catch 5 percent of those infected; on the other hand, it will correctly rate as negative 95 percent of all noncarriers, but - and here's where your comfort food comes in - it will mistakenly generate a positive result for 5 percent of uninfected patients. Why should you find solace in a puny false-positive figure like 5 percent? Because the potential pool, the sample space, embodied in that figure is formidable. In the United States, HIV infection remains relatively rare, afflicting about 1 in 350 people. Taking a more population worthy slant on the problem, that means in a random group of 100,000 Americans, some 285 will be HIV positive, and 99,715 not. Yet if we screened all 100,000 with our AIDS test, what would we expect? The assay would accurately pick up 217 of the 285 viral carriers; but it would slap a fallacious writ of panic on some 4,986 noncarriers. To calculate the odds that a positive result means you are actually infected, you divide the total number of true positives you'd expect in your sample space (271) by the total number of positives overall - false (4,986) and true (271) together. Slice 271 by 5,252, and you end up with a probability of 5 percent. The gist of that calamitous phone call, then, amount to the flip figure of your initial fears: there is a 95 percent chance you're virus-free.

Read More...

Palin treads carefully between fundamentalist beliefs and public policy

Her faith views are strong and sometimes controversial. Her aides say she seeks to share but not impose her faith; her critics say she has 'a fine-tuned sense of how far to push.'

Soon after Sarah Palin was elected mayor of the foothill town of Wasilla, Alaska, she startled a local music teacher by insisting in casual conversation that men and dinosaurs coexisted on an Earth created 6,000 years ago -- about 65 million years after scientists say most dinosaurs became extinct -- the teacher said.

After conducting a college band and watching Palin deliver a commencement address to a small group of home-schooled students in June 1997, Wasilla resident Philip Munger said, he asked the young mayor about her religious beliefs.

Link

Read More...

onsdag, oktober 01, 2008

Litt om skala

Å forsøke å danne seg et mer riktig bilde av vår egen størrelse i kosmisk målestokk er en nyttig øvelse i ydmykhet, og får våre menneskeskapte myter til å fortone seg som desto mer smålige, nærsynte og provinsielle i sammenlikning. Når man f.eks. ser vår egen sol som et enkelt piksel mens hypergigantstjernen VY Canis Majoris knapt får plass på resten av skjermen, skal det noe til å la seg imponere av en brennende tornebusk (legger ved denne til sammenlikning, ettersom størrelsesforholdene synes å avvike noe).

En klassiker i denne sammenheng er filmen "Powers of 10" som først zoomer ut fra et ungt par på piknik i parken til en klynge med galakser, og deretter inn igjen, helt ned til innsiden av en enkelt atomkjerne i en celle i mannens hånd:


Å visualisere vår relative varighet i tid er enda vanskeligere, men Carl Sagans kosmiske kalender i "Cosmos" er i hvert fall et godt forsøk:

Read More...