fredag, januar 30, 2009

Shame on The Netherlands

Jeg tror ikke jeg er enig i alt han sier her men denne videoen er ganske relevant for tiden.

Read More...

The Ancestor's Tale - A Pilgrimage to the Dawn of Life

The Ancestor's Tale er Richard Dawkins' lengste og mest ambisiøse verk til nå, omfattende nok til at en anmeldelse som denne kun så vidt kan ripe i overflaten. Til å være hovedverket til verdens mest kjente biolog og ateist, har boken et noe overraskende litterært forbilde i Geoffrey Chausers The Canterbury Tales fra 1300-tallet. Jeg har ingenting spesielt å si om Chausers verk siden jeg ikke har lest det, men kort fortalt skildrer det en variert sammensatt gruppe pilegrimer som forteller hver sin historie under en vandring fra Southwark i London til katedralen i Canterbury. I The Ancestor's Tale tar Dawkins oss med på en annerledes pilegrimsferd i tid og rom: Han ber oss forestille oss at alle nålevende arter legger ut på en reise bakover i tid for å oppspore sine evolusjonære aner. Historien fortelles fra menneskenes perspektiv mens de øvrige artene slutter seg til oss etter hvert som våre veier møtes i en felles ane. Reisens "Canterbury" er det felles opphav for alt liv hvor alle våre pilegrimer omsider samles.

At historien er fortalt i revers er valgt helt bevisst for å motvirke fristelsen til å tenke på evolusjonen som "siktet inn" mot oss. I stedet for en "stige" med mennesket på toppen, bør vi se for oss evolusjonen som et tre - bokstavelig talt et slektstre - som forgrener seg i millioner av ulike retninger samtidig. Mennesket er bare ett av mange foreløpige endepunkter på dette treet, og alle nålevende arter har hatt nøyaktig like mye tid til å utvikle seg siden livets begynnelse ved roten av treet. Ved å følge evolusjonen bakover i stedet for forover i tid vil man derimot alltid ende opp ved roten uansett hvor på treet man måtte velge å starte.

I likhet med Chausers pilegrimer, har artene som møter oss langs veien (eller et utvalg av disse) hver sin spesielle historie å fortelle* som typisk skal tjene til å belyse et aspekt ved selve evolusjonsprosessen, en bevisform eller en forskningsmetode. For eksempel brukes beverens historie til å illustrere Dawkins' egne ideer fra The Extended Phenotype: En beverdam er selv en indirekte effekt av genene som programmerte hjernen på beveren som bygde den, og dermed på sett og vis gjenstand for naturlig utvalg i egen rett. Temaet for påfuglens historie gir seg i grunnen selv, ettersom påfuglens hale har blitt så godt som synonym med seksuell seleksjon: Det vi vanligvis forbinder med naturlig utvalg er at gener som - gjennom sine ytre effekter - øker individets sjanser til å overleve har de beste sjansene for å gå i arv til fremtidige generasjoner, og derfor kommer til å dominere i populasjonen over tid. Men det er selvsagt ikke nok å overleve. Skal man få mange etterkommere med de samme gener som en selv, må man også være god å reprodusere seg, hvilket inkluderer å være attraktiv for det motsatte kjønn. Her kan det naturlige utvalg av og til favorisere ekstravagante og kostbare utsmykninger som tilsynelatende kun er til hinder for alt unntatt å tiltrekke seg en make, inkludert individets egen overlevelse på lengre sikt.
* Ikke slik å forstå at de bokstavelig talt forteller den selv.

På samme måte som man kan sette opp et slektstre for individer (eller hele arter i større målestokk), er det også mulig å sette opp et eget slektstre for enkelte gener:
But what you can do for people you can do for genes. Genes too have parent genes, grandparent genes, grandchild genes. Genes too have pedigrees, family trees, 'Most Recent Common Ancestors' (MRCAs).
Forskjellen mellom slektstrær for individer og slektstrær for gener går igjen i ulike sammenhenger gjennom mye av boken. Hvert gen i kroppen din er enten arvet fra din far eller fra din mor, fra kun en av dine 4 besteforeldre, fra kun en av dine 8 oldeforeldre etc. Fordi genene "stokkes om" på nytt for hver generasjon gjennom seksuell forplantning, har de fleste av dine gener gått gjennom en unik rekke av forfedre før det endte opp i deg. Nært beslektede individer deler mesteparten av sine gener, mens f.eks. genet som gir meg blodtypen O kan være nærmere beslektet med det tilsvarende genet hos sjimpanser med samme blodtype enn hos andre mennesker med blodtype A eller B.

Når vi snakker om misoppfatninger omkring evolusjon, er det nærliggende å tenke på kreasjonistpropaganda. Men verden er selvsagt ikke inndelt i personer som har en god forståelse for evolusjonslæren og kreasjonister. En av disse irriterende memene som også har sneket seg inn i skeptiske sirkler er at vi ikke er nedstammet fra aper, men kun deler en felles ane med apene*. Dette er i beste fall flisespikkeri. Selvsagt er vi ikke nedstammet fra moderne aper, slik som sjimpanser og gorillaer, men vår felles stamfar med moderne aper var også en ape i alle relevante henseender. Det finnes ingen naturlig dyreslekt som inkluderer sjimpanser, gorillaer og orangutanger uten samtidig å inkludere oss. Vår felles stamfar med sjimpansene (rendezvous 1 på vår pilegrimsferd) levde for kortere tid siden enn menneskenes og sjimpansenes felles stamfar med gorillaene (sjimpanser og dvergsjimpanser har allerede møtt hverandre "før"** de slutter seg til oss), og både sjimpanser og gorillaer er nærmere beslektet med oss enn noen av dem er med orangutanger.
* Ofte uttrykt med en mine som om det var en kosmisk åpenbaring av innsikt.
** Husk at alt foregår i revers: "før" må m.a.o. forstås som "etter" i kronologisk "riktig" rekkefølge.


Rendezvous 4 - vår felles stamfar med gibbonapene - er første gang flere større grupper slutter seg til oss samtidig. Dawkins benytter anledningen til å forklare hvordan DNA-bevis kan brukes til å avgjøre de innbyrdes slektskapsforholdene mellom disse. Som analogi bruker han forsøkene på å rekonstruere den tapte originalteksten av The Canterbury Tales ved å sammenlikne senere avskrifter. Akkurat som man kan sammenstille ulike avskrifter av samme tekst og sammenlikne bokstav for bokstav, kan man kan man også sammenstille sekvenser av DNA og sammenlikne baser. Det finnes ulike metoder for å gjøre dette som alle er forbundet med egne fordeler og ulemper. Spesielt når mutasjonsraten er høy, kan det gi misvisende resultater å sammenlikne enkelte baser. De mest robuste bevisene er når to arter deler større mutasjoner med ekstremt lav sannsynlighet for å inntreffe flere ganger uavhengig av hverandre, som når en hel DNA-sekvens er lagt til, trukket fra eller kopiert flere ganger.

Iblant gjør Dawkins en stopp for å markere diverse milepæler langs veien. 65 millioner år tilbake i tid krysser vi den såkalte K/T-grensen som markerer den store massedøden da alle dinosaurer* og store deler av verdens øvrige fauna brått ble revet bort, og dermed la grunnlaget for pattedyrenes hegemoni. Hva som forårsaket katastrofen er fremdeles ikke 100 % avgjort, men funn av et gigantisk nedslagskrater i havet utenfor Yucatan-halvøya i dagens Mexico samt et tynt lag av det skjeldne mineralet iridium** rundt hele jorden - begge datert til rett periode - tyder på at en komet eller asteroide kolliderte med jorden, og i løpet av et øyeblikk frigjorde mange ganger så mye energi som alle verdens atomvåpen. Selv denne katastrofen blekner imidlertid i sammenlikning med apokalypsen som fant sted på slutten av perm-tiden for 251 millioner år siden da anslagsvis 90 % av alt liv - deriblant trilobittene - møtte sin undergang.
* Bortsett fra dem som utviklet seg til fugler.
**Vanlig i asteroider.

I løpet av vår nesten 4 milliarder år lange pilegrimsvandring krysser vi ellers aldri noen "grense" hvor en art brått slutter og en annen begynner. Intet enkelt individ var det "første" menneske eller for den saks skyld den "første" meitemark, og intet individ har noensinne tilhørt en annen art enn sine foreldre. For en viss type personlighet - som Dawkins betegner som "the discontinous mind" - er det imidlertid uimotståelig å plassere ethvert individ i den ene eller andre av et begrenset antall hermetisk avgrensede kategorier.
To this day many people are deeply imbued with the idea that sheep are sheep and goats are goats, and no species can ever give rise to another because to do so they'd have to change their 'essence'.
There is no such thing as essence.
Hvor arbitrære slike klassifikasjoner kan være er moralen i salamanderens historie. I den sørvestlige enden av San Joaquin Valley i det sørlige California finner vi den lysebrune salamanderarten Ensatina eschscholtzii. Beveger vi oss nordover langs vestsiden av dalen og sørover igjen langs østsiden, blir individene gradvis mørkere og mer flekkete helt til vi når den sørøstlige enden hvor de kalles Ensatina klauberi - en sort variant med kraftige gule flekker. Ensatina eschscholtzii og Ensatina klauberi utgjør en såkalt ringart: Langs hele "sirkelen" er individene i stand til å få forplantningsdyktig avkom med sine naboer, men ytterpunktene av spekteret i sørøst og sørvest er ikke innbyrdes forplantningsdyktige. Et tilsvarende kontinuum ville også eksistert mellom alle andre arter hvis det ikke var for at alle mellomformene som regel er utdødd.

Vi har lett for å tenke på alle organismer som enten planter eller dyr. På et mer fundamentalt nivå er imidlertid både planter og dyr kun to av mange riker innen hovedgruppen Eukaryoter. De to andre hovedgruppene Eubacteria og Archaea består utelukkende av encellede organismer.* Den eukariotiske cellen som danner grunnlaget for alle flercellede organismer, er kanskje det nærmeste vi kommer en virkelig "grense" i løpet av vår lange pilegrimsferd. Denne ble til da flere ulike typer bakterier inngikk et symbiotisk partnerskap og dannet en slags "supercelle". En av disse ble til cellekjernen som rommer cellens DNA, mens andre ble til cellens indre organer eller "organeller". Disse inkluderer kloroplastene hos grønne planter som bruker energi fra solen til å syntetisere organisk materiale (og som et biprodukt alt oksygenet vi puster inn) foruten mitokondriene som driver stoffskifteprosessen hos dyr, og konverterer organisk materiale tilbake til energi - den samme energien som opprinnelig kom fra solen. Begge har beholdt sitt eget DNA, og formerer seg ved vanlig celledeling.
*Virus har ingen metabolisme, og kan heller ikke formere seg ved egen hjelp, derfor regnes de normalt ikke som levende. De viser imidlertid at selv skillet mellom liv og ikke liv er flytende.

Bokens "Canterbury" hvor alle våre pilegrimer omsider møtes*, er som sagt det felles opphav for alt liv for kanskje 4 milliarder år siden. Evolusjonslæren kan tilby en fullt ut tilfredsstillende forklaring på hvordan senere livsformer har utviklet seg fra tidligere livsformer, men ikke på hvordan prosessen startet i utgangspunktet. For troene er svaret å postulere en Gud i hullene. For ateister er svaret at det kun trengte å skje en gang, samt at universet både er stort nok og gammelt nok til å tillate spektakulært usannsynlige engangshendelser å inntreffe. Det evolusjonslæren tillater oss å gjøre, er å starte, om ikke akkurat fra null, så i hvert fall fra noe som ikke var noe mer enn et selvreplikerende molekyl. Nøyaktig hvordan dette molekylet så ut vil trolig forbli ubesvart til evig tid - ikke av mangel på plausible hypoteser, men fordi bevismaterialet er ugjenkallelig tapt etter milliarder av år. Mange anser også spørsmålet som trivielt sammenliknet med det astronomiske problemet Darwin løste for oss.
* Strengt tatt møtes de selvsagt lenge "før" (i vår bakvendte betydning) dette. Alle nålevende organismer er basert på DNA, men DNA må også ha utviklet seg fra noe enklere.

Dawkins har tatt for seg ulike hypoteser om livets opphav i The Selfish Gene og The Blind Watchmaker. I The Ancestor's Tale ser han på RNA som en potensiell første replikator. DNA er en overlegen replikator i forhold til RNA, men trenger en rekke høyt spesialiserte enzymer for å lage kopier av seg selv. Mange proteiner er utmerkede enzymer, men er selv et produkt av instrukser kodet i DNA. RNA alene kan ikke konkurrere med DNA i å lage nøyaktige kopier av seg selv og heller ikke med proteiners enzymatiske egenskaper, men det er mulig RNA kunne gjøre begge deler godt nok til at det naturlige utvalg kunne ta av. Etter det er evolusjonlsæren utmerket kapabel til å forklare resten.

Siste kapittel tar blant annet for seg spørsmålet om hvorvidt evolusjonsprosessen er forutsigbar. Kan vi si noe om hvilke egenskaper som ville utviklet seg dersom evolusjonen fikk utspille seg på nytt, f.eks. fra og med de første flercellede dyrene? Det konvensjonelle standardsvaret er nei. Dawkins svarer et forsiktig ja. Vi ville neppe sett nøyaktig de samme klasser, ordener, familier, slekter eller arter av dyr som nå, men vi kan trolig si noe om sannsynligheten for at bestemte egenskaper ville utviklet seg ved å se på hvor mange ganger de har utviklet seg uavhengig av hverandre i ulike deler av dyreriket. Vi vet f.eks. at kreasjonistenes gamle favoritteksempel på "ureduserbar kompleksitet", øyet, har utviklet seg minst 40 ganger uavhengig av hverandre, mens en fritt roterende aksel så vidt vi vet kun har utviklet seg en gang i bakterieflagellen. Dessverre for kreasjonistene har også dette nanoteknologiske vidunderet definitivt vist seg å bestå av deler som tidligere har hatt andre biologiske funksjoner, og er dermed per definisjon ikke et eksempel på ureduserbar kompleksitet. At en roterende aksel kun har utviklet seg en gang tyder imidlertid utvilsomt på at det er en vanskelig ting å utvikle*, og ikke noe vi nødvendigvis kunne forvente å finne igjen hvis evolusjonen fikk utspille seg på nytt. Derimot ville det ikke overraske oss å treffe på mange små og store dyr med øyne samt en eller annen form for hørsel, føle- og luktesans, mens noen få noen kanskje ville ha utviklet mer sofistikerte sanser som ekkolodd eller elektriske sensorer. Mange dyr ville vært planteetere mens noe færre ville vært rovdyr. Av disse ville noen svømme mens andre ville krype, løpe, klatre eller grave og atter andre ville fly. Hvis noe er en god ide, er sannsynligheten stor for at naturen alt har oppdaget den flere ganger.
* Av innlysende grunner: hva gjør man med blodårer, nervetråder etc. til en slik rotor?

PZ Myers har sagt at den som vil lese Dawkins' ateistiske hovedverk heller bør lese The Ancestor's Tale enn The God Delusion. Dette høres kanskje merkelig ut ettersom The Ancestor's Tale knapt nevner Gud i det hele tatt. Det kan likevel ikke være tvil om hva Myers har tenkt. Dawkins selv oppsummerer det slik:
'Pilgrimage' implies piety and reverence. I have not had occasion here to mention my impatience with traditional piety and my distain for reverence where the subject is anything supernatural. But I make no secret of them. It is not because I wish to limit or circumscribe reverence; not because I want to reduce or downgrade the true reverence with which we are moved to celebrate the universe, once we understand it properly. 'On the contrary' would be an understatement. My objection to supernatural beliefs is precisely that they miserably fail to do justice to the sublime grandeur of the real world. They represent a narrowing-down from reality, an impoverishment of what the real world has to offer.

Read More...

torsdag, januar 29, 2009

New pornography laws 'could make comic books illegal', say campaigners

New laws designed to tackle extreme and child pornography could make owning mainstream comics like Batman or Judge Dredd illegal, campaigners claim.

Link

Dere vet hvordan britisk science fiction alltid handler om en mørk fremtid der Storbritannia er blitt et høyrevriddfascistdiktatur der folk ikke har grunnlegende menneskerettigheter? Velkommen til et steg nærmere alle disse bøkene og filmene.

Read More...

onsdag, januar 28, 2009

Tanzania 'healers' flout ban

Traditional healers in Tanzania are defying a government ban announced on Friday, intended to stop the killings of people with albinism for ritual medicine.

Link

Read More...

The real Slumdog Millionaires: Behind the cinema fantasy, mafia gangs are deliberately crippling children for profit

Alone and afraid, Aamir was initially grateful when a ‘kind’ older couple befriended him on his arrival in Mumbai. This chaotic urban sprawl is now India’s largest city and home to more than 20 million people. More than nine million of them live in slums, raising families in shacks built from rubbish on top of open sewers. For a homeless 12-year-old child freshly arrived from the countryside, it is a terrifying place to be.

Overcrowding is now so bad in this huge metropolis that shanty towns have even sprung up in the international airport. People in rags scavenge as giant jets thunder past just feet away.

But for many on the Indian sub-continent, Mumbai will always be the city of dreams — a place of Bollywood film stars and gold-paved streets. It was certainly the image that brought Aamir here.

Fleeing a violent, drunken father in rural India — his mother had died years before — the12-year-old had sneaked on to a train bound for the city. And when he got there, he hoped to make his fortune.

It was not to be. Alighting at Victoria Station, the city’s main terminal and an architectural monument to the days of the British Raj, Aamir was penniless and bewildered. He started begging for food.


Within minutes, a couple emerged from the crowd and approached him. They gave him cakes and said they’d take him away to start a better life.

‘I thought they were maybe social workers or religious people,’ he told me.

But Aamir’s food was drugged and when he became drowsy, the couple put him in a rickshaw and took him to the city’s municipal hospital, which is where the real nightmare began.

Link

Read More...

mandag, januar 26, 2009

Shame on The Netherlands

Read More...

Finanskrisen over

Read More...

søndag, januar 25, 2009

Analysis of CNN Obama UFO OVNI Object at Inauguration 2009 ~ Doesn't Look Like A Bird To Me??

Legg også merke til menneskemengden som stopper opp, peker mot himmelen og ser fullstendig lamslåtte ut. Imponerende, virkelig imponerende!

Read More...

Metal Søndag 25. januar


Faith No More - King for a Day, Fool for a Lifetime
Slash/London Records, 1995

Faith No More er kanskje ikke det første bandet man tenker på når man snakker om metal, men så lenge de er på Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives er det fritt frem for meg å skrive om dem på Metal Søndag. De er på Metal Archives på grunn av de tidligste albumene og ikke det jeg skal skrive om i dag, men forandrer ikke det faktum at dette albumet er en klassiker.
Det er flere metal riff her og der, men det er hovedsakelig snakk om veldig variert pop og rock innfor flere sjangre. Faith No More har alltid vært variert i låtutvalget, men på dette albumet går de virkelig inn for spille alt mulig. Alt i fra heavy metal til punk til jazz osv.. Mye av rocken på dette albumet har en unik 90-tallsfølelse som kan gi litt nostalgi.
Vokalen til Mike Patton er som alltid flott å høre på og han er en genial låtskriver, men han er ikke så fryktelig eksperimentell og sær på King for a Day, Fool for a Lifetime som han har vært på andre album og prosjekter.

Er du ute etter å høre Faith No More spille metal er ikke dette det beste albumet å starte med, men det betyr ikke at du burde ignorere dette albumet. King for a Day, Fool for a Lifetime viser at Faith No More er flinke til det meste og er ingen amatører. Det var det første Faith no More albumet jeg hørte og som introduserte meg til deres fantastiske musikalske verden. Jeg håper at King for a Day, Fool for a Lifetime kan gjøre det samme for deg.

-----------------------------

Gylve "Fenriz" Nagell is the greatest man to have ever walked this earth.


Metalguden Fenriz fra Darkthrone er et geni og denne siden er dedikert til videoer der han viser sitt geni. Hvis du ikke elsker Fenriz har du ingen rett til å kalle deg selv for en ekte metalhead.

-----------------------------

Nightside Glance er et symfonisk black metal band fra Hviterussland som har gitt ut en demo. Du kan høre dem på deres Myspace.

Nå over til metal musikkvideoer.

Rotten Sound - Exit

Grailknights - Moonlit Masquerade

Endstille - Dominanz

Read More...

Tall som går fint sammen


En undersøkelse fra TV2 i Norge bekreftet noen av de samme holdningene. For eksempel trodde 39 prosent av befolkningen at muslimer i Norge har blitt oppfordret til «sverdets jihad». Bare 2 prosent av norske muslimer sier de har opplevd dette.

Link


Skulle kanskje hatt en kategori for pseudomatematikk.

Read More...

lørdag, januar 24, 2009

James Randi Speaks: Who Gets the Credit

Read More...

Nigeria police hold 'robber' goat

Police in Nigeria are holding a goat handed to them by a vigilante group, which said it was a car thief who had used witchcraft to change shape.

Link

Read More...

fredag, januar 23, 2009

Trofim Lysenkos pseudobotanikk

Alt er mulig. Du kan dra deg selv opp etter håret, du kan trene opp genene dine, eller snarere: plantene kan trenes opp. Dårlige avlinger kan bli til gode avlinger, og det uten avl. Vi kan oppnå det samme, mye raskere, ved å presse kornet litt! Det er stalinistisk biologi, “lysenkoisme”, det handler om.

Link

Read More...

torsdag, januar 22, 2009

How to Stump Anti-Abortionists With One Question

Read More...

onsdag, januar 21, 2009

Threat Against Obama Posted at UFO Site

A man arrested in Mississippi could face five years in prison for threatening to kill President-elect Obama as a “sacrificial lamb”. The message was contained in a Web site focused on aliens and UFOs.WASHINGTON (Reuters) - Authorities on Friday arrested a U.S. man on suspicion of threatening to kill President-elect Barack Obama based on statements he posted on a website about UFOs and aliens, the Justice Department said.Steven Joseph Christopher, in three postings to www.alien-earth.org, said he planned to assassinate Obama in Washington “as a sacrificial lamb,” the department said in a statement.“It’s really nothing personal about the man. He speaks well … But I know it’s for the country’s own good that I do this,” Christopher reportedly wrote.“It’s not because I’m racist that I will kill Barack, it’s because I can no longer allow the Jewish parasites to bully their way into making the American people submit to their evil ways.”Christopher added that he needed money to get to Washington and that he did not own a gun, the department said.Unprecedented security surrounds Obama, who will be sworn into office on Tuesday and become the nation’s first black president.Christopher, who is from Wisconsin but was arrested in Brookhaven, Mississippi, could face up to five years in prison and a $250,000 fine if found guilty.

Link

Read More...

søndag, januar 18, 2009

Metal Søndag 18. januar


Judas Priest - Ram It Down
Columbia/Sony, 1988

Vanligvis så er Metal Søndag dedikert til historisk viktige og geniale album, men denne utgaven skal handle om et album som ganske enkelt er bra og ikke noe mer. Jeg skriver om dette albumet ganske enkelt fordi det er et album mange ser ut til å glemme at det i det hele tatt eksisterer.
Ram It Down er klemt mellom Turbo der Judas Priest prøvde seg på kommersiell synthdreven hard rock og metalklassikeren Painkiller. Dette album blir bare sett på som det albumet de gikk tilbake på rett kjør og ikke noe mer.
Det er derfor jeg skriver om det. Dette er faktisk et bra album. Det er kanskje ingen klassiker, men det er uansett verd å sette seg ned og høre på Ram It Down.
Er du den typen som mener at Judas Priest lagde gode låter, ikke gode album er dette neppe albumet for deg. Er du typen som sjelden gidder å høre på hele album fra Judas Priest og bruker å hoppe over flere spor når du først hører på er dette neppe noe for deg.
Men for de av oss som virkelig digger Judas Priest og er blitt glad i alle de låtene som mange avviser som fyllmateriale er dette et album man absolutt burde få med seg. For selv om dette ikke er en klassiker så er dette klassikk Judas Priest med geniale gitarsoloer og ekte metal riff.

Er du en nykommer til metal sjangeren burde du først og fremst sjekke ut alle de andre Judas Priest albumene jeg har skrevet om. Men er du en dedikert metalhead burde du ta frem din kopi av Ram It Down og gi det en ny runde i spilleren.

--------------------------------------

Livsnekad er et svensk black metal band med doomelementer. De har gitt ut en genial og mørk selvfinansiert EP som du kan høre på deres Myspace.

Nå over til metal musikkvideoer.

Severe Torture - Buried Hatchet

N.EX.T - Lazenca, Save Us

Fozzy - Enemy

Read More...

lørdag, januar 17, 2009

James Randi Speaks: Its Not In The Name

Read More...

fredag, januar 16, 2009

Thais 'leave boat people to die'

Thai soldiers are detaining illegal migrants from Bangladesh and Burma and forcing them back out to sea in boats without engines, survivors say.

Survivors say their hands were tied and they were towed out to sea with little or no food or water.

About 500 migrants are now recovering from acute dehydration in India's Andaman islands and the Indonesian province of Aceh.

Thai officials were not immediately available for comment.

But sources in the police and army confirmed to the BBC's Jonathan Head in Bangkok that asylum seekers are being pushed out to sea. They did not provide further details about the practice.

Thousands of poor Burmese and Bangladeshis try to reach south-east Asian nations in search of work.

Link

Read More...

Vatican secret confession tribunal opens up

One of the Vatican's most secrecy shrouded tribunals, which handles confessions of sins so grave only the pope can grant absolution, is giving the faithful a peek into its workings for the first time in its 830-year history.

The Vatican has long lamented that fewer and fewer Catholics are going to confession, the sacrament in which the faithful can receive forgiveness if they sincerely confess their sins to a priest.

To combat the decline, the so-called "tribunal of conscience" invited the public into the frescoed halls of its imposing 16th-century palazzo for a two-day conference that ended Wednesday.

Link

Read More...

torsdag, januar 15, 2009

Creation 'Science' Made Easy

Read More...

The Scientific Method Made Easy

Read More...

Human Evolution Made Easy & Human Ancestry Made EasyRead More...

Natural Selection Made Easy & The Theory of Evolution Made EasyRead More...

The Age of Our World Made Easy

Read More...

The Story of the Earth Made Easy

Read More...

The Origin of Life Made Easy

Read More...

History of the Universe Made Easy
Read More...

onsdag, januar 14, 2009

Wow, ganske kule bilder i det minste


Fra bildet kan eksperter si at dette er ett til nå ukjent kjøttetende pattedyr. Fantastisk. Men sving innom her og se hvor fantastiske bilder en kan få tatt av fluer. Mine fluebilder blir aldri så bra.

Read More...

tirsdag, januar 13, 2009

The Dickies - Paranoid

Read More...

søndag, januar 11, 2009

Metal Søndag 11. januar


Amebix - Arise!
Alternative Tentacles, 1985

Amebix er et punkband fra Bristol som ble dannet i 1978. De var pionerer i en rå, mørk og stygg form for punk som vi i dag kaller for crust. De hadde råskapen til The Sex pistols og den mørke tyngden til Black Sabbath. Etter som årene gikk ble de mer og mer påvirket av thrash og speed metal, og da de endelig gav ut sitt første album Arise! hadde de blitt til et fantastisk metal band.
Arise! har en råskap mange moderne black metal band kan bare drømme om, en ufyselig stemning som det meste grindcore og moderne crust kan se langt etter, og primitive riff som er av topp kvalitet. Dette albumet er et historisk viktig stykke innfor grim og rå musikk.
Riffene er så drepende effektive og samtidig så simple at de kan konkurrere med legender som Venom og Hellhammer.
Vokalen er fylt med så mye hat og gift at man får tårer i øynene av høre på dem. De ligger et perfekt sted i mellom britisk punk og tidlig black metal vokal. The Baron Rockin Von Aphid spyr ut den mørke og pessimistiske lyrikken med perfeksjon.
Låtene på dette albumet er en blanding primitiv og punkaktig speed/thrash metal og mørk doom. Stemningen er en perfekt balanse av ekstremvoldelig raseriutbrudd og selvdestruktiv håpløshet. Det er øyeblikk der man kan miste pusten helt når man lever seg inn i musikken.

Arise! er et unikt stykke innfor både metal og punk. Flere generasjoner av black metal, sludge metal, doom, grindcore og crust punk har dette albumet å takke for at de i det hele tatt eksisterer. Er du villig til å gi dette albumet noen virkelig dype gjennomlytninger åpner det seg en hel ny verden av brutalitet og tortur. Fuck okkultisme, hedendom og horror, dette er sekulær og virkelig grusomhet i musikkform.
Knus de svake. Stå imot de sterke.

------------------------------

God of War er et amerikansk death metal band av den tekniske varianten. De har gitt ut to demoer og du kan høre låter fra dem på deres Myspace.

Nå over til metal musikkvideoer.

Gévaudan - The Anti-Art

Dokken - In My Dreams

Joe Thrasher - Speed Kills

Read More...

lørdag, januar 10, 2009

James Randi Speaks: Problems with Miscommunication

Read More...

torsdag, januar 08, 2009

Pedigree Dogs Exposed

Read More...

Fred i midtøsten nå!Se også Eldre mann slått og sparket av demonstrantene.

Read More...

MONKEYS TALK ABOUT RELIGION

Read More...

THE WORLD QUESTION CENTER

Hvert år siden 1998 har Edge foundation inc. bedt ledende forskere, filosofer og andre intellektuelle svare på et nytt spørsmål. Regelmessige bidragsytere inkluderer f.eks. Susan Blackmore, Richard Dawkins, Daniel Dennett, David Deutsch, Brian Greene, Sam Harris, Laurence Krauss, PZ Myers, Steven Pinker, Michael Shermer og Frank Wilczek. Siden det ikke finnes noen bedre medisin mot skrivesperre enn et godt spørsmål, finner jeg det interessant å kommentere det jeg oppfatter som de beste spørsmålene. Og klarer jeg ikke å erte på meg noen med dette, så kan det vel bare skyldes at ingen leser det jeg skriver...

WHAT DO YOU BELIEVE IS TRUE EVEN THOUGH YOU CANNOT PROVE IT?

Jeg tror at religiøse ekstremister som begår ugjerninger i religionens navn virkelig tror det de hevder å tro, at de handler slik de gjør av oppriktig religiøs overbevisning og at vi ikke ville sett de samme ugjerningene selv om de ikke var troende. Siden vi ikke kan lese andres tanker eller etterprøve hva som ville skjedd i hypotetiske situasjoner, kan jeg aldri bevise at jeg har rett i min antakelse, men den forklarer etter mitt syn religiøse ekstremisters handlinger bedre enn alle konkurrerende hypoteser hvor religionen kun er et alibi for en skjult sekulær agenda.

Slik Sam Harris har påpekt, er et av problemene til sekularister og moderate troende at vi selv ikke aner hvordan det er å tro det religiøse fantatikere hevder å tro, derfor får vi oss ikke helt til å akseptere at noen andre tror det heller. Jeg vil likevel be leseren forsøke å forestille seg hvordan det ville vært å virkelig tro følgende:
It's as if a very high, impenetrable wall separated you from Paradise or Hell […] Allah has promised one or the other to his creatures. So, by pressing the detonator, you can immediately open the door to Paradise — it is the shortest path to Heaven […] the first drop of blood shed by a martyr during jihad washes away his sins instantaneously. On the Day of Judgment, he will face no reckoning. On the Day of Resurrection, he can intercede for 70 of his nearest and dearest to enter Heaven; and he will have at his disposal 72 houris, the beautiful virgins of Paradise.
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,7-1692606,00.html
Prøv deretter å spørre deg selv: "Hvis dette definitivt var sant, og jeg visste det, hva ville jeg gjort?" Ville det i det hele tatt vært et rimelig alternativ å ikke være en jihadist gitt slike premisser? Et hovedproblem med religiøs tro er at den tillater ellers intelligente folk å tenke og handle som om slike utsagn var sanne selv om de ikke er det.

WHAT IS YOUR DANGEROUS IDEA?

Steven Pinker som foreslo spørsmålet, utdyper hva han mener med en farlig ide på følgende måte:
The history of science is replete with discoveries that were considered socially, morally, or emotionally dangerous in their time; the Copernican and Darwinian revolutions are the most obvious. What is your dangerous idea? An idea you think about (not necessarily one you originated) that is dangerous not because it is assumed to be false, but because it might be true?
Spørsmålet presenterer meg med et problem, ettersom jeg mener sannheten nærmest uansett er mindre farlig enn falske overbevisninger, og kan heller ikke se at noen av forslagene på listen representerer noe unntak. Men spørsmålet er simpelthen for godt til å bli stående ubesvart. Jeg sender derfor utfordringen videre til leseren: Hvis vi ser bort fra åpenbare ting som terroristhåndbøker og oppskrifter på masseødeleggelsesvåpen, finnes det ideer som har så potensielt negative konsekvenser at de burde holdes skjult for offentligheten selv om de er sanne?

WHAT HAVE YOU CHANGED YOUR MIND ABOUT? WHY?

hjemmesiden min pleide jeg å ha en lengre artikkel dedikert til teorien om at den historiske Jesus var en myte. Etter å ha evaluert argumentene på nytt bestemte jeg meg imidlertid for å fjerne artikkelen fra siden - ikke fordi den inneholdt (så vidt jeg vet) noen faktafeil, men fordi jeg innså at min egen tolkning av fakta systematisk favoriserte en bestemt konklusjon. Det var simpelthen for mye av den samme typen leting etter anomalier og skjulte mønstre som vi kjenner fra konspirasjonsteorier. Andre steder på hjemmesiden argumenterte jeg mot å gjøre dette, og jeg følte at artikkelen undergravde hovedbudskapet jeg forsøkte å formidle.

Dette har selvsagt ingenting å si for min ateisme. Jeg var ateist lenge før det falt meg inn at Jesus kunne være noe annet enn en historisk person. I motsetning til guder er eksistensen av mennesker påvist så godt som det er mulig å påvise noe. Så vidt jeg kan se, er det ingenting spesielt søkt eller usannsynlig ved påstanden om at et bestemt eksemplar av menneskearten i det første århundre startet en liten jødisk sekt som senere vokste til en verdensreligion. Moralen er at ikke alle argumenter mot kristendommen er gode argumenter. Det finnes så mange bedre grunner til å forkaste teisme generelt og kristendommen spesielt at teorien om jesusmyten burde stå meget lavt på vår liste.

For ordens skyld hevder jeg ikke at Jesus definitivt var en historisk person. Hvis jeg ble tvunget til å tippe med en pistol i nakken, ville jeg nok tippet at han var historisk, men som Robert M. Price sier det:
...even if there was a historical Jesus lying back of the gospel Christ, he can never be recovered. If there ever was a historical Jesus, there isn't one any more. All attempts to recover him turn out to be just modern remythologizings of Jesus. Every "historical Jesus" is a Christ of faith, of somebody's faith. So the "historical Jesus" of modern scholarship is no less a fiction.
http://www.infidels.org/library/modern/robert_price/fiction.html
Jeg er for øvrig langt på vei enig med Lee M. Silver som ikke lenger tror at:
If we could just get people to understand the science, they'd agree with us.
Det er lenge siden jeg selv mistet denne troen, men mange ellers utmerkede skeptikere snakker fremdeles som om f.eks. kreasjonisme/evolusjonsfornektelse kunne bekjempes kun ved å gjøre bevisene for evolusjonslæren mer tilgjengelige. Ingen kan beskylde Kurt Wise for å mangle kjenskap til bevisene verken for evolusjonslæren eller for en 4.55 milliarder år gammel jord, men som han selv sier det...
...if all the evidence in the universe turns against creationism, I would be the first to admit it, but I would still be a creationist because that is what the Word of God seems to indicate. Here i must stand.
Jeg frykter at han både er mer ærlig og mindre unik enn vi helst skulle like å tro.

WHAT WILL CHANGE EVERYTHING?


Her må jeg dessverre si meg enig med Laurence Krauss som svarte "THE USE OF NUCLEAR WEAPONS AGAINST A CIVILIAN POPULATION", skjønt min begrunnelse er en litt annen. Hvis det går slik jeg frykter, er det kun et tidsspørsmål før personer som tenker nøyaktig likt som de 19 flykaprerne fra 11. september får tak i atomvåpen, og nærmest som en logisk konsekvens av mitt svar på første spørsmål (over) er det i så fall kun snakk om tid før disse tas i bruk.

Hvis jeg har rett og jihadister får tak i masseødeleggelsesvåpen, vil dette plassere oss i en nærmest håpløs situasjon: Vi kan ikke appellere til noen moralske skrupler hos jihadistene så lenge troen forteller dem at det de gjør i virkeligheten er det høyeste gode samtidig som troen selv ikke er gjenstand for noen forhandling. Vi kan heller ikke appellere til noen egeninteresse hos personer som fra før er beredt til å styrte fly inn i bygninger eller sprenge seg i luften midt i en folkemengde, i full visshet om at dette er den sikreste og raskeste vei til paradiset både for dem selv og deres nærmeste. Hvis det i det hele tatt finnes noe annet å appellere til i en slik situasjon enn maktbruk, så vet i hvert fall ikke jeg hva det skulle være...

Read More...

tirsdag, januar 06, 2009

Blue Stripe - The Life and Times of a Predator Blacksmith

The name is L'yle and I'm a journeyman armorer with Xergk Armory. I craft custom armors for hunters.

Hey, man, I know what you're going to say. Just stop right there.

Not every jehdin can hunt 24/7 like a regular Te'd Nu'gent. Some of us have grown up and we don't have millions of zlork beads to expend on hunting expeditions to earth. We may want to hunt, we may even be good at it, but we just don't have the time and the cash to be able to do it. If that makes me dishonorable then go ahead and stamp me dishonorable.

That is a joke, human. If you have a dishonorable stamp and you so much as roll it in the ink I will drive wrist blades into your eye sockets.

Link

Read More...

lørdag, januar 03, 2009

Around the World in 80 Faiths: part 1Spill hele episoden i rekkefølge.

Fantastisk!

Read More...

torsdag, januar 01, 2009

Dilutional disorder

Phil Plait kommer med en hel rekke med homeopatiske gullkorn.

If homeopathy works, then obviously the less you use it, the stronger it gets. So the best way to apply homeopathy is to not use it at all.

If they really believe homeopathy, then within days all the homeopaths will be gone, deceased due to diligently dogmatic dehydration. And the beauty of it? According to their own logic, once all the homeopaths are gone, they will have reached maximum strength.

They win, we win, medicine wins, logic wins. Everyone wins. Well, technically, they don’t win, being dead and all. But they will have made their point! I think.

Read More...